Yogafigurer

Sortering

Bhujangasena

Bhujangasena
Cobraen
B​ronzefigur Yoga
Højde 12 cm.
Fragtfrit leveret i DK
599,00 DKK

Hanumanasana

Hanumanasana
Monkey Pose
B​ronzefigur Yoga
Højde 15 cm.
Patineret bronze
Fragtfrit leveret i DK
599,00 DKK

Janu Sirsasana

Janu Sirsasana
Head To Knee Pose
Bronzefigur Yoga
H 12 cm.​
Fragtfrit leveret i DK
599,00 DKK

Ustrasana

Ustrasana
Camel Pose
Bronzefigur - Yoga
H 12 cm.​
Fragtfrit leveret i DK
599,00 DKK

Vitrasana

Vitrasana
Camel Pose
B​ronzefigur Yoga
H 12 cm.
Fragtfrit leveret i DK
599,00 DKK

Ardha Padmasana

Ardha Padmasana
Halv Lotus stilling
B​ronzefigur - Yoga
H 12 cm.
Fragtfrit leveret i DK
599,00 DKK
Antal varer: 7